Němejc, genealogie rodu


Matriční prameny


Studium období do poloviny 17. století bylo vzhledem k absenci matričních dokladů soustředěno především na gruntovní knihy, berní urbáře a rulu a další archiválie majetkové povahy (listiny udělující práva a svobody, kupní smlouvy, stížnosti vrchnosti apod.) a teprve období od 2. poloviny 17. století bylo možno podrobit hlubšímu studiu především matričních záznamů (křestní, oddací a úmrtní matriky).

První matriční zmínka o Němejcích ve Strakonicích je z května 1665. Tehdy si dcera strakonického měšťana Ondřeje Němejce Marie brala za muže strakonického měšťana Václava Myšivce ze Strakonic.
(zde je nutno rozlišovat přítomnost Němejců podle gruntovních záznamů o jejich statcích, které jsou o více jak jedno století starší, a záznamů matričních, které jsou dochovány teprve od druhé poloviny 17. století), kdy byl ve Strakonicích pokřtěn Martin Němejc (+19.11.1742), syn sedláka Marka Němejce a jeho ženy Alžběty z Modlešovic, pozdější majitel svobodného dvora čp.32.


Větvení příslušníků rodu do mnoha větví a větévek lze až po současnost bezpečně doložit až od druhé poloviny 17. století. Rozvětvení rodu Němejců ve Strakonicích a okolních vsích je sledováno podle dochování jednotlivých matričních knih pro strakonickou farnost, uložených dnes ve Státním oblastním archivu v Třeboni, a to následovně:

- knihy narozených: od roku 1660 do roku 1901,
- knihy oddaných: od roku 1664 do roku 1923,
- knihy zemřelých: od roku 1706 do roku 1932.

Matriky SOA v Třeboni jsou již kompletně digitalizované a volně přístupné na odkazu:
http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrsh&id=7417


K přesídlení předků do Nepomuku dochází v první čtvrtině 18. století, kdy strakonický rodák Rudolf Němejc (*1682+1748) zakupuje dne 24.11.1722 za 1.500 zlatých dům v Nepomuku, kde se stává měšťanem. Matriky nepomucké farnosti jsou uloženy v plzeňském Státním oblastním archivu pro následující období:

- knihy narozených: od roku 1702 do roku 1911,
- knihy oddaných: od roku 1740 do roku 1931,
- knihy zemřelých: od roku 1740 do roku 1931.

Nepomucké matriky jsou volně přístupné na odkazu:
http://portafontium.cz


Mezi léty 1710-1723 žil Rudolf Němejc a někteří z příbuzenstva ve Švihově, později jeho synové také v Klatovech. Pro tyto města byly prostudovány matriky v následujícím období:

- knihy narozených: od roku 1715 do roku 1882 (Švihov), resp. 1648 až 1909 (Klatovy),
- knihy oddaných: od roku 1715 do roku 1881 (Švihov), resp. 1648 až 1925 (Klatovy),
- knihy zemřelých: od roku 1713 do roku 1882 (Švihov), resp. 1648 až 1928 (Klatovy).


Klatovské matriky jsou volně přístupné na odkazu:
http://portafontium.cz

NOVINKA!
Dobrou zprávou pro badatele je, že od loňského roku na stránkách Západočeského archivu postupně přibývají zveřejněné sčítací operáty (sčítání obyvatel) z let 1869-1921, kde je např. uvedeno i město Nepomuk:

http://portafontium.cz

Ukázka ze sčítání obyvatel v Nepomuku v roce 1890 (dům čp.156):
http://portafontium.cz

Také Strakonicko na stránkách jihočeského archivu nezůstává pozadu (zveřejněny seznamy ze sčítání obyvatel v letech 1857-1921, soupisy poddaných z let 1746-1850 apod.):
https://digi.ceskearchivy.cz https://digi.ceskearchivy.cz

Ukázka ze sčítání obyvatel v Modlešovicích v roce 1921 (statek Němejců čp.32):
https://digi.ceskearchivy.cz