Němejc, genealogie rodu


Statistika


Jak vyplývá z evidence Ministerstva vnitra ČR, žili v roce 1999 příslušníci rodu Němejců tak, jako v předešlých staletích, především v jihozápadních Čechách. Nejčetněji jsou zastoupeni v kolébce rodu, v okrese Strakonice, dále pak v Praze a okresech Cheb a Plzeň (včetně Plzeň-jih). Na Moravě žijí příslušníci jak nepomucké (okres Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava) tak i modlešovické větve rodu (okres Opava, Bruntál a Brno). Dle 18ti-letého srovnání (k 16.01.2017) je oproti roku 1999 zřetelný přesun osídlení z regionů ve prospěch Středočeského kraje (s vazbou na hlavní město Praha).

Lokalizace nositelů všech příjmení v České republice (databáze MV ČR) je přístupna na následujícím odkazu:
http://www.kdejsme.cz


V dalším textu jsou chronologicky uvedeni naši předci v přímé linii a jejich základní životopisná data. Pokud je to známo, snažím se doplnit i dějinné souvislosti, popřípadě historky, rodově tradované. Pokud hovořím o "našem rodě", myslím tím měšťanskou větev našich předku, odvozenou od Matěje Němejce (1560-1620). Větve více či méně příbuzné zmiňuji ve zvláštní kapitole.

Ve městě Strakonicích dochází k vymření měšťanské větve rodu v průběhu první poloviny 19. století. Dnes žijí v tomto jihočeském městě příslušníci selských větví - především modlešovické a sousedovické.

Obdobně na tom jsou příslušníci měšťanské větve rodu v Nepomuku, kde ještě koncem 19. století žilo podle Berndorfa (1940) na 30 rodin Němejců. Dnes již zde nežije ani jeden… K masivnímu odchodu dochází již od počátku 20. století, tento trend se urychlil hlavně po roce 1918, kdy pro ryze český rod vyvstaly v nově vzniklé republice daleko větší příležitosti, a zejména pak po skončení druhé světové války.

Na otázku, jak tomu bylo v předchozích staletích ve strakonické, a zvláště pak v nepomucké měšťanské větvi rodu Němejců, by měly odpovědět následující řádky.